dyplom magisterski

ZSZYWANIE MIASTA – ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW TARGÓWKA FABRYCZNEGO

Lokalizacja: Warszawa
Rok: 2016/17

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

OPIS KONCEPCJI
Celem pracy było włączenie terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w strukturę miasta, wykorzystanie ich dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej i mieszkaniowej o cechach zabudowy śródmiejskiej. Żeby tego dokonać kluczowe było zneutralizowanie barier komunikacyjnych, zintegrowanie węzłów przesiadkowych, zagłębienie linii kolejowej wraz z połączeniem Dworca Wileńskiego ze stacją metra. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom uwolniono potencjał obszaru, a wprowadzenie funkcji muzealnej (Muzeum Kresów) na styku obu dzielnic stanowi istotny element integracji przestrzennej oraz służy wzmocnieniu znaczenia dzielnicy.